Mikołaj do wynajęcia - regulamin usługiPostanowienia ogólne

1. Zamówienie wizyty odbywa się za pomocą jednego z następujących kanałów: poczta elektroniczna, telefon, formularz zamówienia na stronie internetowej, Allegro.pl. Firma nie przyjmuje zamówień za pomocą SMS.

2. O ile nie ustalono inaczej, wizyta odbywa się w całości w języku polskim.

3. Kostium Mikołaja składa się z: kurtki i spodni wykonanych z polaru, czapki, brody (z wyjątkiem Mikołajów, którzy mają naturalną brodę), peruki, ciemnych butów (w postaci specjalnych butów bądź nakładek na zwykłe buty), sztucznego brzucha (z wyjątkiem Mikołajów, którzy tego nie wymagają) przykrytego czerwonym podkoszulkiem, okularów, białych długich rękawiczek, mosiężnego dzwonka. Mikołaj ma ze sobą jeden czerwony worek o wymiarach 100 x 150 cm.

4. Mikołaj dojeżdża do klienta samochodem, a w wyjątkowych wypadkach komunikacją miejską (nie saniami).

5. Zgodnie z obowiązującym tekstem ustawy z dnia 16. lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strona internetowa mikolaje.pl zapisuje pliki cookie w urządzeniu końcowym, na którym jest wyświetlana. Są one przechowywane w urządzeniu użytkownika, a przy kolejnych wizytach na stronie internetowej Sklepu są przez nią odczytywane. Ma to na celu uzyskanie rzetelnych statystyk o ruchu na stronie. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskania przez stronę dostępu do plików cookie poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej.

Klienci indywidualni

6. Wizyta może zostać uznana za przyjętą do realizacji, kiedy klient otrzymał email potwierdzający realizację wizyty lub telefoniczne potwierdzenie realizacji wizyty (tylko w przypadku, kiedy w ogóle nie było kontaktu mailowego z klientem). Email potwierdzający jest wysyłany w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia (w przeciwnym razie zlecenie należy uznać za nieprzyjęte do realizacji).

7. Firma dopuszcza możliwość rezerwacji terminów wizyt przed złożeniem właściwego zamówienia. Rezerwacja daje gwarancję możliwości zamówienia wizyty w zarezerwowanym terminie.

8. Ostatnim dniem przyjmowania rezerwacji jest 12 grudnia. Wszystkie niepotwierdzone rezerwacje są anulowane z końcem 3 dnia kalendarzowego po dniu dokonania rezerwacji.

9. Mikołaj kontaktuje się z klientem telefonicznie rano w dniu wizyty lub jeden dzień przed wizytą, jeżeli wizyta rozpoczyna się przed godziną 12:00, w celu omówienia/potwierdzenia szczegółów wizyty (w tym podania ostatecznej godziny przybycia). Wcześniejszy kontakt odbywa się za pośrednictwem koordynatora pod jednym z podanych na stronie adresów mailowych bądź telefonów.

10. Od momentu pierwszego kontaktu z Mikołajem, w sprawach niezmieniających warunków wizyty oraz w kwestii drobnych zmian prosimy o kontakt z Mikołajem. Natomiast w sprawach istotnych zmian warunków wizyty (takich jak czas trwania, miejsce i czas rozpoczęcia wizyty, usługi dodatkowo płatne czy odwołanie wizyty) należy nadal kontaktować się z koordynatorem.

11. Firma nie gwarantuje realizacji wizyty przez konkretną osobę (np. nie ma możliwości zastrzeżenia, aby wizytę realizował ten sam Mikołaj, co w roku ubiegłym) lub osobę o określonych cechach - chyba że wyraźnie potwierdzono taką możliwość.

12. Klient otrzymuje gwarancję, że wizyta odbędzie się w przedziale godzin podanym przez niego, o ile nie wyrazi zgody na przesunięcie wizyty poza podany przedział (firma wymaga podania co najmniej 30-minutowego przedziału rozpoczęcia wizyty). Klient zobowiązany jest zaakceptować dowolną godzinę mieszczącą się w podanym przez niego przedziale (godzina ta zostanie podana przez Mikołaja dopiero w dniu wizyty).

13. O ile nie ustalono inaczej, wizyta trwa 20 minut, licząc od momentu wejścia Mikołaja na miejsce wizyty. Dodatkowo Mikołaj może przeznaczyć do 10 minut na czynności przygotowawcze bezpośrednio przed rozpoczęciem wizyty (kontakt z klientem, dojście do mieszkania, przekazanie i wniesienie prezentów itp.).

14. Wizyta może zostać zakończona wcześniej, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: rozdane zostały wszystkie prezenty, zostały zrealizowane wszystkie inne życzenia klienta, uczestnicy wizyty nie wykazują chęci dalszej zabawy z Mikołajem, Mikołaj w dowolny sposób potwierdził z klientem zamiar zakończenia wizyty.

15. W przypadku, kiedy z winy klienta (np. spóźnienie uczestników) nie można rozpocząć wizyty o godzinie, którą podał Mikołaj podczas kontaktu telefonicznego, firma nie zapewnia możliwości opóźnienia rozpoczęcia wizyty. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot przedpłaty.

16. W czasie Wigilii oraz 6 grudnia firma zapewnia dyżur Mikołaja awaryjnego. Jest to osoba, która realizuje wizytę w przypadku niemożliwości jej zrealizowania przez umówionego Mikołaja (awarie, zdarzenia losowe itp.).

17. Firma realizuje usługę "Mikołaja dla spóźnialskich". Mikołaj dla spóźnialskich zaczyna zbierać zamówienia na krótko przed Wigilią, kiedy miejsca u pozostałych Mikołajów są już zajęte. Dzięki temu firma stwarza możliwość zamówienia wizyty wigilijnej w okresie, w którym inaczej nie byłoby to już możliwe. Usługa "Mikołaja dla spóźnialskich" płatna jest wg odrębnego cennika.

18. Klientów indywidualnych obowiązuje cennik podany na stronie www.mikolaje.pl w dniu składania zamówienia. Każda wersja cennika obowiązuje do momentu publikacji nowszej wersji na stronie internetowej www.mikolaje.pl. Podane ceny wizyt dotyczą odpowiednich stref, których granice oznaczone są na mapie dostępnej na podstronie zawierającej cennik i nie obejmują usług ponadstandardowych (nieopisanych w niniejszym regulaminie).

19. Wszystkie ceny wizyt są cenami brutto, tj. zawierają VAT, o ile jest należny.

20. Płatność za wizytę regulowana jest w formie przedpłaty przelewem na konto firmowe lub poprzez serwis dotpay.pl i w terminie podanym Klientowi przez koordynatora w mailu stanowiącym potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji.

21. Klient ma prawo odwołać wizytę z zachowaniem prawa do zwrotu 100% przedpłaty nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą zamówionej wizyty. Jeżeli odwołanie zostało zgłoszone między 6 a 4 dni kalendarzowych przed datą zamówionej wizyty, klient otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty. W pozostałych przypadkach przedpłata nie ulega zwrotowi.

22. Zgodnie z art. 38, pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, w przypadku usług świadczonych przez usługodawcę oferującego swoje usługi na stronie www.mikolaje.pl Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ze względu na ściśle oznaczony termin wykonania tych usług. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w pkt. 21, które stanowią dobrowolną, lecz wiążącą deklarację usługodawcy.

23. Zgodnie z obowiązującym prawem, firma nie ma obowiązku wystawiania klientom indywidualnym dowodów zapłaty inaczej niż na wyraźną prośbę klienta. Klient, który chciałby otrzymać paragon, zobowiązany jest poinformować o tym koordynatora - w innym przypadku paragon nie zostanie wystawiony.

24. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

25. Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane pocztą elektroniczną na adres domowe@mikolaje.pl lub listownie na adres podany w dziale Kontakt.

26. Zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami informujemy, że dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby firmy mikolaje.pl Łączyński, Wałkuski s.c. i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że jest to niezbędne do realizacji usługi. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu realizacji usługi i kontroli jakości jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówionej usługi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania.

Klienci instytucjonalni

27. Czas trwania i inne warunki realizacji wizyty takie, jak: liczba Mikołajów i uczestników, miejsce wizyty, dodatkowe atrakcje ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia.

28. Cena wizyty ustalana jest indywidualnie, stosowanie do opisanych przez Klienta wymagań.

29. Wszystkie ceny wizyt są cenami brutto, tj. zawierają VAT, o ile jest należny.

30. Wizyta uznawana jest za przyjętą do realizacji po uzyskaniu od klienta elektronicznej kopii podpisanej oferty handlowej przygotowanej przez firmę. W przypadkach, o których mowa w zdaniu 2 punktu 33, wizyta uznawana jest za przyjętą do realizacji po wpłynięciu zaliczki w odpowiedniej kwocie na konto firmy.

31. Od momentu pierwszego kontaktu z Mikołajem, w sprawach niezmieniających warunków wizyty oraz w kwestii drobnych zmian prosimy o kontakt z Mikołajem. Natomiast w sprawach istotnych zmian warunków wizyty (takich jak czas trwania, miejsce i czas rozpoczęcia wizyty, usługi dodatkowo płatne czy odwołanie wizyty) należy nadal kontaktować się z koordynatorem.

32. Moment rozpoczęcia wizyty liczony jest od godziny, na którą Klient zamówił Mikołaja lub od godziny, o której Mikołaj przybył na miejsce wizyty, w zależności od tego, co nastąpiło później. Od tego momentu rozpoczyna się bieg czasu, na który zamówiony został Mikołaj.

33. Płatność za wizytę odbywa się gotówką na ręce Mikołaja bądź przelewem po wizycie. W przypadku droższych zleceń pobierana jest zaliczka w wysokości 30% ceny zamówienia.

34. Zamówienie wizyty oznacza zgodę klienta na wystawienie i przesłanie faktury drogą elektroniczną.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29. listopada 2018 r.

strona główna

© 2015 www.mikolaje.pl - Mikołaj do wynajęcia w Warszawie